Bijdrage ‘t Beukske 4/9/19

Vakantieperiode voorbij;
Het gewone leventje is weer op gang gekomen. De verschillende verenigingen en clubs zijn weer  actief geworden. En het Beukske verschijnt weer.
Ook de Dorpsraad is niet volop actief geweest, toch zijn er nog wel een aantal zaken opgepakt en afgehandeld.


Bisschopstraat op de schop
Allereerst is er naar aanleiding van de gehouden informatiebijeenkomst van de gemeente inzake de aanpak van Bisschopsstraat nog een apart overleg geweest van de Dorpsraad Weerselo met een ambtelijke vertegenwoordiging ervan.
Een aantal punten van aanpak en kritiek zijn besproken en worden meegenomen in de uitvoering welke inmiddels door de aannemer is opgestart.
Bedoeling van de gemeente is dat de uitvoering parallel loopt met de (af)bouw van de PLUS, zodat straks na de opening van de nieuwe supermarkt deze ook goed bereikbaar zal zijn.

Duurzaam Weerselo
Op donderdag 22 augustus is bij VWZ-notarissen in Denekamp de akte van oprichting getekend voor de Stichting Duurzaam Weerselo.
Net als vorig jaar bij de totstandkoming van de Dorpsbieb, is de werkgroep van de Dorpsraad nu zelfstandig geworden. De stichting Duurzaam Weerselo heeft inmiddels een eigen logo dat de komende tijd ongetwijfeld ook met informatie in het Beukske zal verschijnen.
Als bestuursleden zijn daarin benoemd; Nick Nieuwe Weme (voorzitter), Jeroen Hulsink (secretaris), Harry Oude Rengerink (Penningmeester) en de overige bestuursleden; Bennie Scholte Lubberink, Tonny Baalhuis en Johan Oonk.
Er zullen nog banden met de Dorpsraad blijven bestaan, ondermeer doordat enkele leden in zowel de Dorpsraad als de nieuw opgerichte ‘Stichting Duurzaam Weerselo’ zitten, maar de nieuwe stichting zal zelfstandig haar activiteiten ontplooien.
Dat gebeurt ondermeer middels de nieuwsbrief waar geïnteresseerde zich voor hebben kunnen aanmelden.
In de meest recente nieuwsbrief is  ondermeer iets geschreven over de per 2 september ingegane subsidieregeling; SEEH. Deze afkorting staat voor Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis. Om in aanmerking te komen moeten in elk geval twee energiebesparingsmaatregelen worden genomen.
Mogelijk passen de beoogde energiebesparingsmaatregelen (gezamenlijk op te starten met de vloerisolatie) in combinatie met andere isolatiemaatregelen voor menig Weerseloër  om in aanmerking te kunnen komen voor de nieuwste energiesubsidie. Voor vragen over de nieuwe Stichting Duurzaam Weerselo kunt u contact zoeken met een van genoemde leden.

Nieuwe rotonde bij de aansluiting van de Bornsestraat op de Bisschopsstraat
Al een aantal jaren heeft de Dorpsraad bij gemeente en provincie gepleit voor de aanleg van een tweede rotonde in ons dorp, namelijk bij binnenkomst vanuit de richting Fleringen ter hoogte van de kruising met de Bornsestraat (nabij Auto Reinders). De Dorpsraad is daarom blij dat er nu schot in de zaak is gekomen.
Vanaf 24 augustus ligt er een ontwerp-bestemmingsplan voor deze nieuwe rotonde (Bisschopstraat /Bornsestraat) in het gemeentehuis ter inzage. Donderdagavond 5 september wordt door de gemeente ter nadere informatie een inloopavond gehouden bij Partycentrum Ensink, Lemselosestraat 4 in Weerselo.
De inloopavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Dus bent u geïnteresseerd, kom dan a.s. donderdag naar deze avond. Tijdens de inloopavond kunnen vragen gesteld over de planning en werkzaamheden van de rotonde gesteld worden.

Voor vragen voor de Dorpsraad kunt u contact zoeken met de secretaris, per mail via het mailadres; dorpsraadweerselo@gmail.com

Dorpsraad Weerselo