Update mei 2021

Al meer dan een jaar wordt door het Coronavirus het maatschappelijk leven ontregeld. Een aantal vergaderingen en overleggen vinden noodgedwongen via de digitale weg plaats. Ook de Dorpsraad Weerselo is op digitale wijze voortgegaan. Duidelijk is wel dat af en toe met elkaar fysiek om tafel zitten nodig zal blijven.

Mijn Weerselo 2030!

Mijn Weerselo 2030 is een van de projecten waar helaas flinke vertraging in is gekomen betreft het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Weerselo. Een aantal thema’s is al uitgediept en in de werkgroep Mijn Weerselo 2030 besproken.
Zo is eind vorig jaar al gesproken met een aantal Weerseloërs die betrokken zijn bij het onderwijs. Met elkaar is gediscussieerd over hoe onderwijs en aanverwante zaken in brede zin er over een tiental jaren in ons dorp uit kunnen zien. Weerselo lijkt wat leerlingaantallen de krimp voorbij te zijn. Dat is niet alleen positief voor de school, maar ook voor sportverenigingen, harmonie etc. Kortom; voor de gehele dorpsgemeenschap.
Ook is door een vijftal inwoners het thema ‘Maatschappelijk vastgoed’ voorbereid en ingebracht in de werkgroep. Daarbij kwamen aspecten rondom de (veranderende) functies van de H. Remigiuskerk en de Stiftskerk aan de orde. Ook het Trefpunt is als ontmoetingsplek belangrijk voor het dorp. Er is met name stilgestaan bij de vele vrijwilligers, binnen de vele verenigingen. Een dorpsgemeenschap kan niet functioneren zonder personen die zich belangeloos inzetten. Het betekent ook dat het werven van vrijwilligers een breed maatschappelijk vraagstuk is.
Ook het onderwerp ‘Zorg en Welzijn’ is ingebracht en bediscussieerd in de werkgroep. De thema’s ‘Wonen’ en ‘Recreatie’ zijn afgerond, maar het wachten is nu op bijeenkomsten om met de betreffende inbrengers hierover te kunnen spreken.
Juist omdat het de bedoeling is de op te stellen toekomstvisie goed te kunnen delen met alle inwoners, zijn fysieke bijeenkomsten, klein of iets groter, gewenst. Kortom, het goed kunnen communiceren met de inwoners is noodzaak om tot een goede visie te kunnen komen.

Duurzaam Weerselo
Hoewel het een onderdeel van de toekomstvisie in Mijn Weerselo 2030 zou kunnen zijn, is de stichting Duurzaam Weerselo zelfstandig al een eind op streek.
Onlangs, 31 maart, passeerde de notariële akte voor een zogenaamd postcoderoosproject op het dak van de sporthal.
Duurzaam Weerselo, is in samenwerking met energiecoöperatie Greuner uit Beuningen nu bezig met het volleggen van het dak van het Trefpunt. Inwoners kunnen participeren in het project door geld te beleggen in de aankoop van zonnepanelen. Afhankelijk van het aantal panelen waarvoor men meedoet krijgt men o.a. recht op teruggave van de energiebelasting op de eigen energierekening.
Het project is interessant voor particulieren en kleine bedrijven die zelf op eigen dak geen of onvoldoende eigen panelen kunnen plaatsen.

Nieuwbouw Spikkert III

Een item waar de Dorpsraad Weerselo minder gelukkig is, is de vertraging betreffende het nieuwe bestemmingsplan, het Spikkert III. Na twee keer een half jaar vertraging bij de gemeente  is er vanwege de nieuwste beleidsregels rondom de Stikstofproblematiek nog steeds geen duidelijkheid. Veel Weerselose jongeren zitten al jaren te wachten op de uitgifte van kavels. Met wethouder Blokhuis is onlangs hierover gesproken. De Dorpsraad Weerselo heeft hem gevraagd nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden wat betreft de ontwikkelingen hierin.