Bijdrage ‘t Beukske

Dorpsraad Weerselo gaat met volle energie het nieuwe jaar in
Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee start ook de Dorpsraad weer met haar activiteiten.
Allereerst is dat met de aankondiging dat, net als voorheen is gebeurd in Nijstad I en Nijstad II, dit jaar wijk De Voortmors “op de schop” zal gaan.
Bewoners worden persoonlijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op dinsdag 22 januari om 20.00 uur. in het Trefpunt. Daar zal de Dorpsraad, samen met vertegenwoordigers van de gemeente, de heer  A. Hottenhuis (openbaar groen), de heer E. Jansen (bestrating en verlichting) en de heer J. Busscher (speelvoorzieningen) toelichting geven op de mogelijkheden van een flinke aanpak van uw wijk.
Samen met u als bewoners van de Voortmors kan dan nagedacht worden over wat er betreft bestrating, verlichting, beplanting etc.  verbeterd kan worden in uw wijk.
In Nijstad I en II bleek dat de gemeente haar plannen graag afstemt op de bewoners van de wijk. Voor het slagen van het project is het dus van groot belang dat de bewoners zelf zich hier nauw bij betrokken gaan voelen.

Stand van zaken ‘naar een duurzamer Weerselo’
Onlangs hebben allen die zich in november en december daarvoor hadden aangemeld een eerste nieuwsbrief van de werkgroep  Duurzaam Weerselo ontvangen. Deze werkgroep bestaat op dit moment uit de heren; Tonnie Baalhuis, Mark Banierink, Jeroen Hulsink, Nick Nieuwe Weme, Johan Oonk, Gerard Oude Hengel en Harry Oude Rengerink. Ook de heer Benny Scholte Lubberink gaat de werkgroep ondersteunen. Voor dit moment denken we met deze groepsgrootte al aardig uit de voeten te kunnen, maar mocht u belangstelling hebben (zeker ook geldend voor dames), of heel specifieke kennis hebben op het gebied van het onderwerp duurzaamheid, laat het ons dan s.v.p. weten.

Binnenkort heeft de werkgroep een gesprek met een Initiatieven Makelaar. Gesubsidieerd door de Provincie Overijssel kunnen we gebruik maken van de kennis en kunde van deskundigen op het gebied van duurzaamheid. Zij kunnen ons naar verwachting helpen bij het opstarten van projecten in Weerselo.
Door de werkgroep wordt voor dit moment gedacht aan twee projecten. Allereerst  het beter isoleren van bestaande woningen. Door bijvoorbeeld op grote schaal de kruipruimtes van woningen extra te isoleren, zou daarmee een belangrijke stap gemaakt kunnen worden. Uiteraard zullen ook andere isolatiemaatregelen aan de orde komen.

Het tweede betreft  het mogelijk opstarten van een ‘postcoderoos’-project. Dit project is ook toegelicht op de bijeenkomst in november. Voor degenen die zelf geen goed dakoppervlak hebben voor het plaatsen van zonnepanelen, zou het gezamenlijk huren van boerendaken of daken op sporthal of industriehallen een oplossing kunnen bieden. Deelnemers kopen een certificaat en krijgen daarmee recht op een ‘zonnepaneel’ elders op een dak. Daarmee kan als eerste bereikt worden dat u vrijgesteld wordt van energiebelasting. Daarnaast zullen er na aftrek van kosten ook inkomsten overblijven voor de geleverde energie. We hopen aan de hand van voorbeelden via  de Initiatieven Makelaar daar ook voor ons dorp goede uitgangspunten voor te vinden.

Zodra we als werkgroep een en ander hebben kunnen uitwerken, is het de bedoeling om een (avond)bijeenkomst te organiseren voor alle geïnteresseerden in Weerselo om met nadere invulling van de projecten te komen. Uiteraard zullen we dat ook in ‘t Beukske vooraf melden.
De werkgroep wil graag op vlotte wijze komen tot de uitvoer van projecten. Echter ieder project heeft tijd van opstart nodig. In samenspraak met u hopen we in 2019 in Weerselo daadwerkelijk iets van de grond te kunnen krijgen. Dus de werkgroep gaat voor een ‘energiek’ 2019 !!! Indien u belangstelling heeft en geïnformeerd wilt worden over een Duurzaam Weerselo, kunt u zich via onderstaand mailadres alsnog melden bij de Dorpsraad. Uw mailadres zal dan toegevoegd worden aan de mailinglijst voor de nieuwsbrieven.

Meedenken in de Dorpsraad iets voor u?
Voelt ook u zich als inwoner van Weerselo betrokken bij bovengenoemde  of andere ‘dorpse’ onderwerpen? Met nog méér leden kan de  Dorpsraad Weerselo zeker nog meer projecten en activiteiten opzetten. Kortom, voelt u iets voor deelname aan de dorpsraad, laat ons dat dan even weten via een mailtje aan onze secretaris. Wij nemen dan contact met u op.

U kunt  reageren naar ons mailadres: dorpsraadweerselo@gmail.com.