Bijdrage ‘t Beukske 28/10/2020

Stand van zaken oude Gemeentehuis
In ons laatste overleg met wethouder Ben Blokhuis, eind vorige maand, hebben we hem vragen gesteld omtrent de ontwikkelingen van het voormalige gemeentehuis. Ook Lokaal Dinkelland heeft daar afgelopen week aan het college vragen over gesteld, waarop schriftelijk antwoord is gegeven.
De gemeente heeft het pand verkocht onder een aantal verplichtingen. Er rusten geldboetes op bij het niet nakomen van die betreffende verplichtingen. Binnen een half jaar na de feitelijke levering (passeren akte bij de notaris) moesten de aanvragen voor bestemmingsplanwijziging etc. zijn ingediend. Daaraan is in elk geval door de nieuwe eigenaar voldaan.
Binnen een jaar na het definitief worden van bestemmingsplan/omgevingsvergunning moet invulling worden gegeven aan de nieuwe doelstelling. Deze doelstelling is door de aanvrager/nieuwe eigenaar zelf al eerder verwoord in het ingediende plan ‘Gemeentehoes’.
Eén van de belangrijkste doelstellingen was dat er door de activiteiten in het voormalige gemeentehuis meer ‘reuring’ in ons dorp Weerselo komt.
De gemeente heeft nog steeds, mede ook wat betreft de vergunningverlening, regelmatig contacten met de nieuwe eigenaar.

Mijn Weerselo 2030
De werkgroep ‘Mijn Weerselo 2030’ heeft de afgelopen week een bespreking gehad met een vijftal Weerseloërs vanuit het thema; ‘Maatschappelijk vastgoed, Religie en Traditie’.
Ze hadden zich daarbij vooral geconcentreerd op de gebouwen in de kern, o.a. het Trefpunt, de H. Remigiuskerk, Huize St. Jozef, het voormalige gemeentehuis en de brandweerkazerne.
Vooral aangaande de kerk is met elkaar ingezoomd op een situatie dat de kerkelijke functie geheel of gedeeltelijk zou kunnen komen te vervallen. Een scenario dat (mede gezien de ontwikkelingen in de naastliggende Pancratiusparochie met een voorgenomen sluiting van zes kerken binnen de gemeente Tubbergen) ook binnen onze huidige Plechelmusparochie van Oldenzaal zeker niet onmogelijk is. Ons dorp maakt daar samen met Deurningen, Saasveld en Rossum deel van uit.
Conclusie van hun inbreng: laat het kerkgebouw niet voor Weerselo verloren gaan, maar ga zoeken naar nieuwe functies die mogelijk met kerkelijke activiteiten gecombineerd kunnen worden.
Het kerkgebouw met zijn kenmerkende bouw, ligt op een heel centrale plek in het dorp. Het heeft voor veel inwoners betekenis en kan dan in zo’n gewijzigd gebruik nog altijd een belangrijke rol blijven spelen, bijvoorbeeld bij afscheidsvieringen en vieringen op hoogtijdagen.

Echter de combinatie van beperkter kerkelijk gebruik met andere activiteiten zal dan wel financieel voldoende draagkracht moeten hebben om het kerkgebouw in ons dorp te kunnen behouden.
Er werd ons ter vergelijking voorgehouden dat ook de Stiftsgemeente een moeilijke periode achter de rug heeft en ook haar programma heeft verbreed. Als een van de belangrijkste speerpunten vanuit dat proces bij het Stift kan volgens de groep geleerd worden, dat veranderingen goed gecommuniceerd dienen te worden met de inwoners. Kortom de mening van u als Weerseloërs willen we uiteraard graag meenemen voor de beste visie op de toekomst van ons dorp.
Als werkgroep ‘Mijn Weerselo 2030’ hebben we te maken met de Corona-regels, waardoor grote bijeenkomsten op korte termijn absoluut nog niet mogelijk zullen zijn. Gedacht wordt eventueel aan een (digitale) vorm voor een enquête. We zijn nu bezig met de eerste gedachten hierover. Ook over andere thema’s zoals: zorg, wonen, sport en ondernemen willen we u dan vanuit de werkgroep met diverse vragen gaan benaderen over hoe u denkt over de toekomst van ons dorp.

Kortom: ‘Wordt. . . . . vervolgd’
We zullen u via deze site uiteraard blijven informeren over de werkzaamheden van de werkgroep ‘Mijn Weerselo 2030’ Mocht u nu al vragen, of suggesties hebben voor hoe ons dorp er in 2030, of daarna uit zou moeten zien, reageer dan naar de secretaris van de Dorpsraad Weerselo