Nieuwsupdate januari 2021

>>

Deze nieuwsupdate kunt tevens in ‘t Beukske van 27 januari 2021 lezen.

Afgelopen maandag, 19 januari 2021 heeft de dorpsraad voor het eerst weer in het nieuwe jaar vergaderd, online zoals helaas noodzakelijk.

Weerselo-app en dorpsagenda
Hoewel niet alle zaken de voortvarendheid hebben die we graag zien, zijn er toch wel enkele vermeldenswaardige zaken besproken.
De ontwikkeling van een ‘dorps-app’ is ondertussen in volle gang.  Verleden jaar hadden Joost Leeuw en de dorpsraad daarover een gezamenlijk overleg. Aan de orde kwam nu een eerste opzet ervan ter beoordeling. De app wordt verder ontwikkeld door Joost Leeuw en Mark Banierink is vanuit de dorpsraad het aanspreekpunt hiervoor.
Wellicht is bij een aantal van u de app, welke in het dorp Deurningen in gebruik is, bekend.
Bedoeling is dat de ‘Weerselose’ app nog iets meer mogelijkheden tot ‘communicatie’ vanuit de verschillende verenigingen en clubs zal krijgen, met ook een soort van ‘meerkeuzemenu voor de gebruiker.
De gepresenteerde opzet zag er in elk geval goed uit. Financieel en qua verdere ontwikkeling moeten er nog wel een paar hobbels genomen worden, maar de verwachting is dat in de loop van dit jaar de app daadwerkelijk geïntroduceerd kan gaan worden. Daarmee komt aan een al veel langer levende wens, vanuit vele geledingen binnen Weerselo, dan een goede invulling.
Ook de al bestaande Centrale Dorpsagenda op deze site zal straks vanuit die app geraadpleegd kunnen worden.

Kunstwerk voormalige Wit-Gele kruis gebouw
Bij de sloop van het voormalige Wit-Gele kruis gebouw in 2007, om ter plaatse de nieuwe brandweerkazerne te kunnen bouwen, is het eraan bevestigde kunstwerk in opslag genomen.
Dat kunstwerk (een geglazuurd mozaïek tableau), is bij de bouw in 1970, mede door de inzet van de toenmalige burgemeester W. Schelberg en de buren van de Legtenbergerstraat, tot stand gekomen.
Dezelfde buren hebben bij de sloop ervoor gezorgd dat het tableau niet verloren ging, maar in opslag kwam bij aannemer Wesselink, om ergens in het dorp te kunnen worden herplaatst.
Jarenlang heeft het daar gelegen. Een jaar of zeven terug is vanuit de dorpsraad al eens een poging ondernomen, het opnieuw een plekje te geven in het dorp. Op dat moment lukte dat helaas niet.
Ondertussen is in samenspraak met de Stichting Heemkunde, in de persoon van Leo Bos, opnieuw een poging gewaagd. Daarbij is er inmiddels overeenstemming bereikt met de huidige directie van Huize St. Jozef het kunstwerk aldaar een nieuwe plek te geven. Na reiniging en renovatie zal het dit jaar opnieuw een prominente plek in ons dorp krijgen.

Het mozaïek zoals deze hing aan het Wit-Gele-Kruisgebouw

Mijn Weerselo 2030
Het afgelopen jaar hebben wij u via het Beukske zoveel mogelijk op de hoogte proberen te houden van datgene, wat we als werkgroep voor ons dorp hebben verzameld en uitgewerkt. Ons doel is om  samen met u als inwoners tot een brede visie te komen met betrekking tot de verschillende grotere thema’s in het kader van Mijn dorp Weerselo 2030. 

Ondanks Corona willen we nu, begin 2021, deze draad weer oppakken en samen met u naar de toekomst kijken. U heeft al over meerdere onderwerpen van ons kunnen lezen. Door enkele projectgroepen zijn presentaties gegeven, o.a. over: Onderwijs, de Dorpsbieb, Zorg en welzijn en Het Maatschappelijk Onroerend Goed. Het is mooi om te ervaren dat zoveel inwoners betrokkenheid tonen en hun deskundigheid en ervaringen inbrengen, om samen tot een brede visie m.b.t. de ontwikkeling van ons dorp te komen.

Het gaat steeds om de vraag: Hoe willen we Wat, Wanneer en door Wie ontwikkelen? Dit om met elkaar overeenstemming te bereiken over de toekomstplannen, zodat ze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en meerwaarde hebben voor ons dorp.                                                                               
Zo kunnen we nu al een voorbeeld noemen, waar een aparte werkgroep concreet mee aan de slag is gegaan. Het betreft de verbetering en aankleding in de komende jaren van ons kerkhof bij de  Remigiuskerk. Dit project wordt op grond van ingekomen verzoeken van veel Weerseloërs, mede door de veranderde wijze van afscheid nemen van dierbaren: begraven, dan wel cremeren, nu alvast aangepakt. Naast grote tevredenheid over veel zaken op het kerkhof, worden er ook vragen gesteld over mogelijkheden tot aanpassing.

In het afgelopen jaar is er in klein comité, naar aanleiding van deze vragen en na inventarisatie van ideeën bij betrokken groeperingen, een voorstel ontwikkeld. Dit is voorgelegd aan het bestuur van de Stichting R.K. Begraafplaatsen H. Michael.  Deze stichting heeft het beheer over de vier kerkhoven van de oude Gemeente Weerselo, waaronder naast Weerselo ook Rossum, Deurningen en Saasveld behoren. Het stichtingsbestuur heeft het voorgelegde plan voor het kerkhof nu goedgekeurd voor wat betreft de uitwerking van de eerste fase. Dit houdt in dat we aan de slag kunnen!

Als u wat vaker op het kerkhof komt, dan heeft u er vast en zeker al iets van gemerkt, want de laatste maand is er al veel groen gesnoeid, of zelfs geheel weggehaald, om het in de loop van het jaar te kunnen vervangen door nieuwe aanplant. Er is echter nog veel werk te doen en dat kan de bestaande onderhoudsploeg van de kerk niet alleen. We doen hierbij namens die werkgroep en de onderhouds-ploeg van de kerk een oproep aan vrijwilligers om zich te melden. Gehoopt wordt op vele ‘handjes’ van vrijwilligers, die aan dit project willen meehelpen, zodat we er als Weerseloërs met elkaar voor kunnen zorgen, dat we een heel mooi, natuurlijk en vooral waardig kerkhof krijgen, waar we als dorp trots op kunnen zijn!

Iedereen die bereid is, om daarvoor de handen uit de mouwen te steken, kan zich opgeven bij de leden van de werkgroep Mijn dorp Weerselo 2030,  of de onderhoudsploeg van de kerk bij Jan Olde Boerrigter tel. 0541-661707, of Henk Wagenvoort tel. 06-23890920.